Trang chủ > Phần mềm > HƯỚNG DẪN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRONG LATEX

HƯỚNG DẪN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRONG LATEX


HƯỚNG DẪN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRONG LATEX
Trần Anh Tuấn, THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Email: tuanmath@gmail.com
I. Giới thiệu chung

Chương trình tạo đề thi trắc nghiệm Ex_Test 1.1 giúp cho người dùng LaTeX dễ dàng tạo các “Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm” và từ đó “Tạo các đề thi trắc nghiệm” (có thể lấy từ Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm) một cách dễ dàng. Chương trình này được viết ngoài LaTeX cho nên việc trình bày đề thi dễ dàng hơn (bạn làm được gì khi soạn thảo LaTeX thì cũng làm được như vậy khi tạo đề thi: Căn lề, đưa hình ảnh,…). Dĩ nhiên muốn dùng được Ex_Test 1.1 bạn phải biết về LaTeX (tối thiểu phải biết đánh một đề thi).

Phiên bản Ex_Test 1.1 có thể:

– Đảo thứ tự ngẫu nhiên các câu hỏi (lên đến 100 câu hỏi, dĩ nhiên nó có thể trộn nhiều hơn nhưng tác giả thiết nghĩ là không cần thiết).

– Không những chỉ đảo thứ tự các câu hỏi mà mỗi một câu hỏi các phương án trả lời cũng được trộn một cách ngẫu nhiên, và tất nhiên cũng có cách để không đảo thứ tự các phương án trả lời.

– Mỗi một đề thi đều có mã đề riêng (sinh ngẫu nhiên), phần tiêu đề của đề thi còn có tổng số câu của đề thi và phần footer của mỗi đề thi còn có số trang và mã đề thi tương ứng để tránh nhầm lẫn cho các thí sinh và nhầm lẫn trong in ấn.

– Tất cả các đáp án được in thành phần riêng (cho tiết kiệm) cùng với mã đề tương ứng.

– Mở file Demo.pdf, Demo2.pdf để thấy Ex_Test v1.1 làm được gì (ở trong thư mục đã cài đặt).

– Các phương án trả lời đúng chiếm 25% cho mỗi loại (vì được sinh ngẫu nhiên).

Phiên bản Ex_Test 1.1 có thêm tính năng tạo đề thi có cả câu trắc nghiệm và tự luận.

II. Hướng dẫn sử dụng

1. Cài đặt: Như thông thường, rồi chạy thử.
2. Chạy thử: Copy thư mục Example trong C:\Program Fies\Ex_Test vào một chỗ nào đó và chạy file Ex_Test.bat (nhập exam.tex, số câu <=40).

Hoặc nếu như lúc cài đặt bạn chọn KHỞI ĐỘNG ngay

Và được

Thì nhập ngay file exam.tex, số câu (<=40), số đề và được kết quả là file out.tex (ở trong thư mục cài đặt).

3. Yêu cầu soạn thảo Ngân hàng đề thi và đề thi
1. Bạn soạn thảo các bài tập bằng cách sử dụng gói answers và các gói đi kèm fancyhdr, theorem,…
2. Bạn cần một loạt những định nghĩa sẵn

Định nghĩa câu (bài)

\theorembodyfont{\rmfamily}

\Newassociation{sol}{Solution}{ans}

\newtheorem{ex}{Câu}

\renewcommand{\solutionstyle}[1]{\textbf{ #1}.}

Định nghĩa cách ghi các đáp án

\newcounter{dapan}

\def\dapan{\stepcounter{dapan}{\bf\Alph{dapan}}}

\newcommand{\boncot}[4]{\setlength{\parindent}{0.2cm}

\newline\indent\setcounter{dapan}{0}\begin{tabular}{p{4.2cm}p{4.2cm}p{4.2cm}p{4.2cm}}

\dapan.\ #1.&\dapan.\ #2.&\dapan.\ #3.&\dapan.\ #4.

\end{tabular}

}

\newcommand{\haicot}[4]{

\setlength{\parindent}{0.2cm}

\newline\indent\setcounter{dapan}{0}\begin{tabular}{p{8.8cm}p{8.8cm}}

\dapan.\ #1.&\dapan.\ #2.\\

\dapan.\ #3.&\dapan.\ #4.

\end{tabular}

}

\newcommand{\motcot}[4]{\setlength{\parindent}{0.4cm}

\newline\setcounter{dapan}{0}

\indent\dapan.\ #1.\\

\indent\dapan.\ #2.\\

\indent\dapan.\ #3.\\

\indent\dapan.\ #4.

}

Định nghĩa mã đề

\newcounter{made}

\def\made{\stepcounter{made}{\arabic{made}}}

\newcounter{madapan}

\def\madapan{\stepcounter{madapan}{\arabic{madapan}}}

Định nghĩa số câu

\newcounter{socau}

\def\socau{\stepcounter{socau}{\arabic{socau}}}

3. Phần thân chương trình được bố cục như sau

a. Đầu tiên là tiêu đề của Ngân hàng đề hay đề thi, chẳng hạn như

Muốn hiện mã số của đề thi phải dùng lệnh \made, hiện số câu dùng lệnh \socau. Sau khi trộn đề, mỗi đề thi sẽ có một mã đề là một số tự nhiên có 3 chữ số được tạo ra một cách ngẫu nhiên.

b. Soạn câu hỏi sau khi đã có tiêu đề

– Trước hết là dùng lệnh

%

\Opensolutionfile{ans}[ans1]

Chú ý rằng phím khóa % là cực kì quan trọng, trong đề thi của bạn từ đầu đến đoạn này chỉ được dùng một phím khóa này thôi.

– Bắt đầu soạn câu hỏi:

\begin{ex}

Tập xác định của hàm số $y=\dfrac{\sqrt{x^2-5x+6}}{x+2}$ là:

\haicot{$\RR\setminus \{ 3;2;-2\}$}{$\RR\setminus [2;3]$}{$(-\infty ,2]\cup [3,+\infty)$}{$(-\infty ,2]\cup [3,+\infty)\setminus \{-2\}$}

\begin{sol}

D ß phương án trả lời

\end{sol}

\end{ex}

Ghi đáp án bằng cách gọi lệnh

\motcot{Nội dung đáp án A}{Nội dung đáp án B}{Nội dung đáp án C}{Nội dung đáp án D} hoặc

\haicot{Nội dung đáp án A}{Nội dung đáp án B}{Nội dung đáp án C}{Nội dung đáp án D} hoặc

\boncot\{Nội dung đáp án A}{Nội dung đáp án B}{Nội dung đáp án C}{Nội dung đáp án D} sẽ ghi đáp án thành 1, 2, 4 cột tương ứng.

Chú ý:

1. Không được có Enter khi viết hai nội dung đáp án liên tiếp, chẳng hạn:

\haicot{$R\setminus \{ 3;2;-2\}$}(Enter)ß sai

{$R\setminus [2;3]$}{$(-\infty ,2]\cup [3,+\infty)$}{$(-\infty ,2]\cup [3,+\infty)\setminus \{-2\}$}

2. Trong mỗi phương án trả lời, nếu xuất hiện ngoặc { thì phải xuất hiện } (số lượng hai ngoặc này phải bằng nhau). Ví dụ như bạn muốn đánh hệ, bạn phải đánh

$\begin{cases} 7x+4y-15=0\\ 3y-7z-13=0 \end{cases}$

Chứ không được đánh

$\left\{ \begin{array}{l}7x+4y-15=0\\3y-7z-13=0\end{array}\right.$ß lúc này số ngoặc { nhiều hơn số ngoặc }.

Vì vậy nếu, nếu bạn vẫn muốn đánh

$\left\{ \begin{array}{l}7x+4y-15=0\\3y-7z-13=0\end{array}\right.$

Thì bạn cần định nghĩa trước

\newcommand{\he}[1]{\left\{\begin{array}{l}#1\end{array}\right.}

Và khi đánh trong đáp án bạn chỉ việc gọi

$\he{7x+4y-15=0\\3y-7z-13=0}$ như vậy là đảm bảo được số ngoặc { và } là bằng nhau

Với những câu hỏi không muốn thay đổi thứ tự các phương án trả lời bạn chỉ cần dùng % sau \begin{ex}, ví dụ

\begin{ex}%ß

Phương trình đường thẳng qua $(1;2;-1)$ và song song với đường thẳng

$\left\{ \begin{array}{l} x+y-z+3=0\\ 2x-y+5z-4=0 \end{array}\right.$ là:

\haicot{$\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y-2}{-7}=\dfrac{z-1}{-3}$}{$\begin{cases} 7x+4y-15=0\\ 3y-7z-13=0 \end{cases}$}{$\begin{cases}x=1+4t\\ y=2-7t\\ z=-1-3t \end{cases}$}{Các kết quả trên đều đúng}

\begin{sol}

B

\end{sol}

\end{ex}

– Sau khi soạn xong tất cả các câu hỏi hãy dùng lệnh

\Closesolutionfile{ans}

– Để in đáp án tương ứng, chẳng hạn đáp án để sang một trang mới (cái này là dùng khi bạn soạn ngân hàng, còn khi trộn thì tự động sinh ra)

\newpage

\begin{center}

{\LARGE{\bf ĐÁP ÁN}}

\end{center}

\noindent\fbox{\bf Mã đề thi \madapan}

\begin{multicols}{10}

\input{ans1}

\end{multicols}

Như vậy là bạn đã soạn xong một đề thi, đáp án sẽ có dạng

4. Biên soạn câu tự luận: Như câu trắc nghiệm thông thường, chỉ có một số chú ý
1. Các câu tự luận sau khi biên soạn trong Ngân hàng đề thi, chúng ta cắt riêng ra một file, có tên là tl.tex (để cùng thư mục với file chứa các đề trắc nghiệm)
2. Trong file tl.tex, dòng đầu tiên là \Opensolutionfile{ans}[tuluan], tiếp đến là các câu hỏi kèm đáp án, và dòng cuối là \Closesolutionfile{ans}
5. Trộn đề thi

Có hai cách (nên dùng theo cách 1)

1. Copy file Ex_Test.bat ở C:\Program Fies\Ex_Test vào thư mục chưa file LaTeX cần trộn rồi chạy file Ex_Test.bat
2. Copy file TeX bạn vừa soạn thảo vào thư mục C:\Program Fies\Ex_Test rồi chạy file Ex_Test.bat ở C:\Program Fies\Ex_Test
5. Khuyến cáo:

– File TeX bạn soạn thảo (cần trộn) viết liền, không quá 8 kí tự (theo chuẩn trong DOS).

– Chương trình này trực tiếp biên dịch đề thi theo các bước LaTeX-DVI-PS-PDF và mở file PDF luôn sau khi trộn xong, vì vậy bạn phải có trình đọc file PDF. File mở mặc định là file out.PDF.

– Nếu không muốn dịch tự động, mà chỉ cần sinh ra file TeX sau khi trộn thì chọn Ex_Test.bat/edit, xóa toàn bộ vào copy đoạn sau vào và lưu lại. Khi đó sau khi trộn xong mở file out.tex và dịch như thường.

C:\Progra~1\Ex_Test\Run\Ex_Test.exe

del *.aux

close

Bấm đây để tải phần mềm về

Advertisements
Chuyên mục:Phần mềm Thẻ:, ,
 1. Ẩn danh
  14/09/2009 lúc 6:41 chiều

  phan mem tron de thi trac nghiep nay hay that. Thanks anh Thanh

 2. 30/11/2014 lúc 12:58 chiều

  Cho hỏi phần mềm này chạy trong môi trường LATEX hay chay độc lập vậy?

 3. 09/09/2016 lúc 12:38 chiều
 4. Ẩn danh
  11/12/2016 lúc 2:09 chiều

  link die rồi tác giả ơi

 5. 11/12/2016 lúc 2:09 chiều

  link die rồi

 6. 26/02/2017 lúc 12:23 chiều

  làm thế nào để khoanh tròn đáp án vậy ạ, dùng lệnh gì và có khai báo thêm thư viện nào nữa không ?

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: